Jordbruket

Jordbruket drivs konventionellt, och innefattar ca 40 ha åkermark och lika mycket betesmark (lika delar gamla vallar respektive naturbetesmark). 15 Ha av marken tillhör gården Hagalund, resten är arrenderad av grannar i närheten. Av åkermarken odlas vall på ca 25 Ha, spannmål på15 Ha. Delar av betesmarken är en större fd. mossodling. Allmänt kan tillgången på både åkermark och betesmark anses som god relativt dagens djurinnehav. 

Mossen

Till de större områdena med betesmark kan djuren drivas, medan det finns några mindre beten dit djuren behöver köras med vagn. 

Vallen skördas 2 gånger. Spannmålen tröskas delvis men viss del tas också som helsäd. Det mesta av grovfodret används till de egna köttdjuren, men det sker också mindre försäljning av hö och hösilage till några hästgårdar i närområdet.  

Söragårn

Maskinstationer anlitas för spridning av fastgödsel och flytgödsel (viss volym biogödsel köps in), sådd, samt för pressning och plastning av storbalar. En granne brukar dessutom plöja en del, samt sköta ringvältning. 

Driften av nötkreaturen är upplagd så att djuren är ute på bete under så lång tid av året som möjligt, vilket brukar bli ca 7 månader. Viss stödutfödring kan då behövas främst under senhösten.

Vintertid finns de flesta djuren på Hagalund, där de utfodras utomhus med storbalar i foderhäckar, kombinerat med tillgång på ligghallar. Idag finns en större sådan för korna, och en mindre (uppdelad i 2 sektioner), för tjurkavlar respektive avelstjurar.

From vintern 2015/2016 finns dessutom djur (kvigkalvar, men även ett antal yngre kor) på en granngård. Där har ett f.d. svinstall gjorts om till ligghall, där utfodring sker på en gammal gödselplatta utanför. Där finns också en mindre rasthage.