Jordbruket

Jordbruket drivs konventionellt, och innefattar ca 40 ha åkermark och lika mycket betesmark (lika delar gamla vallar respektive naturbetesmark). 15 Ha av marken tillhör gården Hagalund, resten är arrenderad av grannar i närheten. Av åkermarken odlas vall på ca 25 Ha och spannmål/helsäd på drygt10 Ha. Delar av betesmarken är en större gammal mossodling. Allmänt kan tillgången på både åkermark och betesmark anses vara god, relativt dagens djurinnehav. 

Mossen

Till de större områdena med betesmark kan djuren drivas, men det finns några mindre beten dit djuren behöver köras med vagn. Som mest brukar det finnas 5 betesgrupper under sommaren.

Vallen skördas 2 gånger, och ligger typiskt 4 år. Delar av spannmålen tröskas, och den andra delen tas som helsäd. Det mesta av grovfodret används till de egna djuren, men det sker en mindre försäljning av hö och hösilage till några mindre hästgårdar i närområdet.  

Söragårn

Maskinstationer anlitas för spridning av fastgödsel och flytgödsel (viss volym biogödsel köps in), sådd, samt för pressning och plastning av storbalar. En granne sköter dessutom vältning. 

tkreaturen är ute på bete under så lång tid av året som möjligt, vilket brukar bli drygt 6 månader. Viss stödutfödring kan ibland behövas, främst på senhösten. 

Vintertid finns de flesta djuren på Hagalund, där de utfodras utomhus med storbalar i foderhäckar, kombinerat med tillgång på ligghallar. Det finns en större för dräktiga djur, och en mindre (uppdelad i 2 sektioner), för tjurkavlar respektive avelstjurar.

From vintern 15/16 finns djur även på en granngård. Det är kvigkalvar, kombinerat med ett antal yngre kor och dräktiga kvigor. Där har ett f.d. svinstall gjorts om till ligghall. Även här sker utfodring utomhus på en gammal gödselplatta, eller vid tjänlig väderlek, på en gammal åker.